Algemene voorwaarden en annuleringsbeleid

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Kaarsenmakerij Om de Noord

Betrokken partijen
Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen, Kaarsenmakerij Om de Noord, de verkoper, bij wie u (koper) via deze website producten bestelt, en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met een overeenkomst.

Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand wanneer koper, via één van de websites van verkoper, één of meerdere producten heeft besteld en van verkoper, langs elektronische weg de orderbevestiging van deze bestelling heeft ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.

Aanbiedingen *
Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. Verkoper of de desbetreffende leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.

Betalingsmethoden
Verkoper accepteert de volgende betalingsmethoden:
Off-line betalingsmethoden, namelijk contante betaling en vooruitbetaling middels overschrijving per bank/giro.
Tevens kan koper online betalen middels: iDEAL, Visa, Mastercard, V-Pay, Maestro en Paypal betalingssysteem en ter plaatse pinnen.

Voor klanten uit België is ook Bancontact/MrCash Online beschikbaar.
Voor sommige betaalmethodes kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Producten prijzen
Alle aangegeven prijzen op de website van Kaarsenmakerij Om de Noord.nl zijn in euro’s en vermeld inclusief btw.
Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de maker of fabrikant (zie algemene voorwaarden)

Voor resellers gelden aangepaste prijzen. Informatie hierover kunt u via het mailformulier opvragen, graag ook uw k.v.k. nummer, adres en telefoonnummer vermelden.

Levering
Levering van de door koper bestelde producten vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van verkoper wiens product(en) koper heeft besteld. Koolzaadwas- kaarsenmakerij Om de Noord is een ambachtelijke kaarsenmakerij, geen enkel product is precies hetzelfde als een soortgelijk ander product. Verschillen in kleur, vorm, grootte, branduren en gewicht zijn inherent aan de producten die wij verkopen.
Verkoper kan u bij orders, een bedrag in rekening brengen als bijdrage aan de verzend- en verpakkingskosten. Ook kunnen kosten voor een specifieke betaalmethode in rekening worden gebracht. Deze bedragen zijn te vinden op onze websites.
Voor artikelen buiten de gangbare afmetingen en gewichten hanteren wij afwijkende bezorgkosten.

Voor voorradige artikelen die met een pakketdienst kunnen worden verstuurd, hanteert verkoper de regel, dat het pakket binnen 7 dagen aan het verzendbedrijf wordt overgedragen.
Kiest koper voor de in prijs gereduceerde verzending via DHL of DPD, dan zal de bezorgtijd langer zijn. Meer hierover op onze website.
De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
De wettelijke leveringstermijn kan maximaal 30 dagen bedragen, gemeten vanaf de ontvangdag van de betaling, dan wel de garantiestelling van de financieringsmaatschappij. (achteraf betalen)

Leveringen vinden plaats binnen en buiten Nederland.

Voor speciale bestellingen of maatwerk opdrachten, kan de levertijd tot maximaal 26 weken oplopen. Voor bestellingen op maat kan de verkoper een aanbetaling vragen.

Afkoelingsperiode
Nadat koper haar bestelling heeft gedaan, heeft hij/zij de bevoegdheid om binnen 14 kalenderdagen hierna, de onderliggende overeenkomst met verkoper te ontbinden.

Indien koper de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient deze dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan verkoper te melden. Indien er reeds is geleverd, ontvangt de koper per e-mail een retouretiket, retourformulier en bijsluiter. Koper dient het product binnen uiterlijk 14 dagen, vergezeld van een volledig ingevuld retourformulier, terug te sturen naar het adres van verkoper, zoals vermeld op het geleverde retouretiket.
Koper dient zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden te dragen.

Indien koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat deze de overeenkomst met verkoper ingevolge artikel 7.1 en 7.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal verkoper deze betalingen binnen 14 kalenderdagen nadat verkoper het door koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan koper terugbetalen. Dit minus een bedrag aan gemaakte werkelijk betaalkosten en transportkosten.

Verkoper behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van verkoper of de leverancier van het product) is beschadigd.

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van verkoper schade heeft opgelopen, die aan een handeling of nalatigheid van koper te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal verkoper, de koper hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Verkoper heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan koper terug te betalen bedrag, in te houden.

Reclamatie
Verkoper is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal verkoper het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.

Koper dient direct bij ontvangst het geleverde uit te pakken en te controleren op gebreken en beschadiging. Mocht er sprake zijn van gebreken of beschadiging, dan dient koper de levering niet in ontvangst te nemen. Mocht levering geschieden door een externe bodedienst en er is sprake van niet zichtbare gebreken of beschadiging, dan heeft koper 24 uur de tijd om verkoper te verwittigen. Dit dient te gebeuren middels e-mail of brief.

Aansprakelijkheid
Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant/leverancier. De totale aansprakelijkheid van verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat u voor het product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald; de totale aansprakelijkheid van verkoper zal in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag van maximaal twee-en- twintig honderd vijftig euro (EUR 2250,00). Aansprakelijkheid van verkoper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op verkoper geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

Wijze van Garantieafhandeling
Indien klant meent garantie op een artikel te willen claimen, dient dit te allen tijde schriftelijk te gebeuren via e-mail of brief. Klant dient zijn claim te onderbouwen en bij voorkeur te voorzien van foto’s. Op verzoek van verkoper, dient klant het voor garantie geclaimde artikel terug te sturen naar verkoper, waar verder onderzoek plaats zal vinden. De kosten van transport komen te allen tijde voor de koper. Na verzoek van verkoper heeft de koper 14 dagen de tijd waarbinnen het voor garantie geclaimde artikel retour moet zijn ontvangen.
Mocht binnen deze termijn het artikel niet zijn ontvangen, dan zal verkoper de afhandeling van de garantieclaim eenzijdig beëindigen.

11. Annuleringsbeleid
Als u ten minste 14 dagen voor de geplande workshop datum annuleert, wordt er geen annuleringen toeslag in rekening gebracht.
Als u binnen 7 dagen voor de geplande workshop datum annuleert, wordt er een annulering toeslag van 100 procent in rekening gebracht.
Als u tussen 14 en 7 dagen voor het geplande workshop annuleert, worden er annuleringskosten op basis van 50 procent gerekend.
In geval van overmacht door virussen, rampen en/of plotselinge regeringsmaatregelen waardoor men redelijkerwijs geen workshop kan volgen, is de annulering zonder kosten.

12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op alle rechtsbetrekkingen tussen verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen, tenzij op grond van de wet een andere rechter bevoegd zou zijn en u voor beslechting van het geschil door die rechter kiest binnen vijf (5) weken nadat verkoper of leverancier zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen.

Kaarsenmakerij Om de Noord