Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Kaarsenmakerij Om de Noord op het leveren van producten en diensten.

1. Betrokken partijen

1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Kaarsenmakerij Om de Noord Bentismaheerd 27, 9736 EB Groningen, een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Kaarsenmakerij Om de Noord te leveren producten en/of door Kaarsenmakerij Om de Noord, te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer,  contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door Kaarsenmakerij Om de Noord, georganiseerde activiteiten.

1.3. De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met Kaarsenmakerij Om de Noord,, die betrekking hebben op de producten of diensten van Kaarsenmakerij Om de Noord,.

1.4. Activiteit: de door Kaarsenmakerij Om de Noord, aangeboden diensten waarbij ook producten kunnen worden geleverd, die bestaan uit één van de volgende creatieve workshops:

2. Totstandkoming overeenkomst

a) Kinderfeestjes, (zakelijke) teamuitjes, vriendengroepen, familiegroepen en andere groepen.

b) Kaarsen maken, decoreren van kaarsen en bloemen. Het maken van windlichten en fakkels. Het maken van wasdoeken en was tasjes.

c) Anders creatief.

Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen, Kaarsenmakerij Om de Noord, de verkoper, bij wie u (koper) via deze website producten of diensten bestelt, en u, ook wanneer die (rechts) handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

Een overeenkomst komt tot stand wanneer koper, via één van de websites van verkoper, één of meerdere producten heeft besteld en van verkoper, langs elektronische weg de orderbevestiging van deze bestelling of dienst heeft ontvangen. Of wanneer men telefonisch een bestelling heeft gedaan. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.

Betalingen van workshops dienen bij aanvang of direct na de workshop te worden voldaan, contant of elektronisch.

3. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. Verkoper of de desbetreffende leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.

4. Betalingsmethoden

Verkoper accepteert de volgende betalingsmethoden:

Off-line betalingsmethoden, namelijk contante betaling, pin betalingen, bank overschrijvingen.
Tevens kan koper online betalen middels: iDEAL, Visa, Mastercard, V-Pay, Maestro en Paypal betalingssysteem.
Voor klanten uit België is ook Bancontact/MrCash Online beschikbaar.
Voor sommige betaalmethodes kunnen kosten in rekening worden gebracht.

5. Producten prijzen

Alle aangegeven prijzen op: www.kaarsenmakerijomdenoord.nl. zijn in euro’s vermeld en inclusief btw.

Alle aanbiedingen, afbeeldingen en prijzen zijn onder voorbehoud van type, scan fouten en-of wijzigingen door de fabrikant.

6. Levering

6.1 Levering van de door koper bestelde producten vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van verkoper wiens product(en) koper heeft besteld. Koolzaadwas-kaarsenmakerij Om de Noord is een ambachtelijke kaarsenmakerij, geen enkel product is precies hetzelfde als een ander soortgelijk product. Verschillen in kleur, vorm, grootte, branduren en gewicht zijn inherent aan de producten die wij verkopen.

6.2 Verkoper kan aan u bij orders, een bedrag in rekening brengen als bijdrage aan de verzend- en verpakkingskosten. Ook kunnen kosten voor een specifieke betaalmethode in rekening worden gebracht. Deze bedragen zijn te vinden op onze websites.

6.3 Voor artikelen buiten de gangbare afmetingen en gewichten hanteren wij afwijkende bezorgkosten.

6.4 Voor voorradige artikelen die met een pakketdienst kunnen worden verstuurd, hanteert verkoper de regel, dat het pakket dezelfde werkdag nog, of uiterlijk de volgende werkdag aan het verzendbedrijf wordt over gedragen. Voor Nederland, kan koper in de volgende 3 werkdagen het pakket verwachten.
Vanf het moment dat uw bestelling is overgedragen aan de vervoerder is Koolzaadwas-kaarsenmakerij Om de Noord is niet meer verantwoordelijk voor het transport en aflevering.

Kiest koper voor de in prijs gereduceerde verzending via DHL of DPD, dan zal de bezorgtijd langer zijn. Meer hierover op onze website.
De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

De wettelijke leveringstermijn kan maximaal 30 dagen bedragen, gemeten vanaf de ontvangdag van de betaling, dan wel de garantiestelling van de financieringsmaatschappij. (achteraf betalen)

6.5 Leveringen vinden plaats binnen en buiten Nederland.

6.6 Voor speciale bestellingen of maatwerkopdrachten, kan de levertijd tot maximaal 26 weken oplopen.  Voor speciale bestellingen kan verkoper een aanbetaling vragen.

7. Verkoop ontbinding

7.1 Nadat koper haar bestelling heeft gedaan, heeft hij/zij de bevoegdheid om binnen 14 kalenderdagen hierna, de onderliggende overeenkomst met verkoper te ontbinden.

7.2 Indien koper de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient deze dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan verkoper te melden. Indien er reeds is geleverd, ontvangt de koper per e-mail een retouretiket, retourformulier en bijsluiter. Koper dient het product binnen uiterlijk 14 dagen, vergezeld van een volledig ingevuld retourformulier, terug te sturen naar het adres van verkoper, zoals vermeld op het geleverde retouretiket.
Koper dient zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden te dragen.

7.3 Indien koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat deze de overeenkomst met verkoper ingevolge artikel 7.1 en 7.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal  verkoper deze betalingen binnen 14 kalenderdagen nadat verkoper het door koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan koper terugbetalen. Dit minus een bedrag aan gemaakte werkelijk betaalkosten en transportkosten.

7.4 Verkoper behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van verkoper of de leverancier van het product) is beschadigd.

7.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van verkoper schade heeft opgelopen, die aan een handeling of nalatigheid van koper te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal verkoper, de koper hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Verkoper heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan koper terug te betalen bedrag, in te houden.

8. Reclamatie

8.1 Verkoper is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal verkoper het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.

8.2 Koper dient direct bij ontvangst het geleverde uit te pakken en te controleren op gebreken en beschadiging. Mocht er sprake zijn van gebreken of beschadiging, dan dient koper de levering niet in ontvangst te nemen. Mocht levering geschieden door een externe bodedienst en er is sprake van niet zichtbare gebreken of beschadiging, dan heeft koper 24 uur de tijd om verkoper te verwittigen. Dit dient te gebeuren middels e-mail of brief.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Alle aanbiedingen, afbeeldingen, prijzen zijn onder voorbehoud van type scan fouten en-of wijzigingen door de fabrikant, leverancier. De totale aansprakelijkheid van verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat u voor het product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald; de totale aansprakelijkheid van verkoper zal in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag van maximaal twee-en-twintighonderd vijftig euro (EUR 2250,00). Aansprakelijkheid van verkoper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op verkoper geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

10. Wijze van Garantieafhandeling

Indien klant meent garantie op een artikel te kunnen claimen, dient dit ten allen tijde schriftelijk te gebeuren via e-mail of brief. Klant dient zijn claim te kunnen onderbouwen en bij voorkeur te voorzien van foto’s.  Op verzoek van verkoper, dient klant het voor garantie geclaimde artikel terug te sturen naar verkoper, waar verder onderzoek plaats zal vinden.  De kosten van transport komen ten allen tijde voor de koper. Na verzoek van verkoper heeft de koper 14 dagen de tijd waarbinnen het voor garantie geclaimde artikel retour moet zijn ontvangen.
Mocht binnen deze termijn het artikel niet zijn ontvangen, dan zal verkoper de afhandeling van de garantieclaim eenzijdig beëindigen.

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op alle rechtsbetrekkingen tussen verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij op grond van de wet een andere rechter bevoegd zou zijn en u voor beslechting van het geschil door die rechter kiest binnen vijf (5) weken nadat verkoper of leverancier zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen.

12. Opzegging van een groepsworkshop

12.1. Indien de overeenkomst gesloten is voor een bepaalde tijd eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat opzegging noodzakelijk is.

12.2. Indien de overeenkomst gesloten is voor bepaalde tijd is tussentijdse opzegging niet mogelijk.

12.3. Indien de klant de overeenkomst voor het geven van workshops op maat, dan wel tot het verzorgen van maaltijden al dan niet gedeeltelijk wenst op te zeggen, geldt dat de klant per deelnemende persoon een bedrag van 50 % is verschuldigd indien tussen de opzegging en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 2 dagen zit.

 13. Het verrichten van diensten

Kaarsenmakerij Om de Noord zal bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.

Aldus Kaarsenmakerij Om de Noord.